Annuleringsbeleid

Dit annuleringsbeleid is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van myHBMcenter (versie 4.0, d.d. 01-09-2020). Deze zijn beide van toepassing op alle geleverde diensten vanaf 1 augustus 2018.

 

Annulering door de opdrachtgever

 1. Annulering training/opleiding
  1. De opdrachtgever voor een training/opleiding heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een training/opleiding schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van de poststempel of de e-maildatum.
  2. Annulering van de training/opleiding door de opdrachtgever kan tot vier weken vóór aanvang van het eerste trainings- of opleidingsblok geschieden zonder betaling van opleidingskosten. Wel worden er administratiekosten in rekening gebracht ter hoogte van € 200,- exclusief BTW.
  3. Indien de training/opleiding later dan vier weken vóór aanvang van het eerste trainings- of opleidingsblok wordt geannuleerd, dan wordt 100% van de trainings-/opleidingskosten in rekening gebracht.
  4. In geval de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, na aanvang van de training/opleiding de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de opleiding deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op terugbetaling. In overleg met de opdrachtgever kan er worden bepaald of instroom in een andere training/opleiding mogelijk is.
 1. Annulering opdracht en/of onderzoek
  1. De opdrachtgever heeft het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van de poststempel of de e-maildatum.
  2. Annulering of wijziging van data door de opdrachtgever kan tot 8 weken vóór aanvang van de opdracht geschieden. Hierbij worden enkel de administratiekosten, in rekening gebracht, ter hoogte van 10% van de opdrachtsom (met een maximum van € 200,- excl. BTW per uitvoeringsdag).
  3. Bij annulering of wijziging 4 tot 8 weken vóór aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen opdrachtsom te voldoen.
  4. Bij annulering of wijziging tot 2 weken vóór aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 75% van de overeengekomen opdrachtsom te voldoen.
  5. Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken vóór aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen opdrachtsom te voldoen.
 1. Annulering individuele begeleiding en coaching
  1. Annulering of wijziging van de individuele begeleiding of coaching kan kosteloos geschieden tot 4 werkdagen voorafgaande aan de sessie.
  2. Bij annulering of wijziging tussen 2 tot 4 werkdagen voorafgaande aan de sessie is de opdrachtgever/deelnemer verplicht 50% van de overeengekomen opdrachtsom te voldoen.
  3. Bij annulering of wijziging tot 2 werkdagen voorafgaand aan de sessie is de opdrachtgever/deelnemer verplicht 100% van de overeengekomen opdrachtsom te voldoen.
  4. De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

Annulering of wijziging door de opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de training/opleiding of opdracht te annuleren.
 2. Een training/opleiding heeft een minimum aantal deelnemers van 6. Bij minder deelnemers heeft de opdrachtnemer het recht een aangepast programma aan te bieden.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen deelname van een opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen (vervangende) deelnemer, te weigeren. In dat geval heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledige verschuldigde bedrag voor de training/opleiding of opdracht.

Vervanging

 1. De opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg met myHBMcenter een andere persoon aan de training/opleiding of opdracht laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan opdrachtnemer wordt medegedeeld.
 2. Vervanging van een deelnemer voor een vervolgopleiding dient eveneens binnen 24 uur na de annulering te worden medegedeeld aan opdrachtnemer, mits de vervangende deelnemer aantoonbaar voldoet aan de door opdrachtnemer gestelde toelatingsvoorwaarden voor deelname aan de betreffende opleiding.
 3. Vervanging na de start van de training/opleiding of opdracht is niet toegestaan.

Wilt u annuleren?

Dit kan enkel schriftelijk middels een e-mail naar secretariaat@myhbmcenter.com, of per post aan het adres van myHBMcenter: Heidestein 7, 3971 ND Driebergen.
Heeft u nog vragen over dit beleid? Neem dan contact op met ons secretariaat via bovenstaand e-mailadres of telefonisch: +31 (0)85 – 0803 709