Privacyverklaring

Jouw privacy is voor ons van groot belang. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met informatie die we van jou verwerken. We zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die wij verwerken vertrouwelijk worden behandeld en zullen jouw persoonsgegevens dan ook enkel in overeenstemming met de privacywetgeving verwerken.

Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw rechten respecteren om onder andere persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan dit beleid zorgvuldig te lezen.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Deelnemers van Reflact®

Als je onze Reflact® invult, dan beschikken we over je persoonsgegevens. Deze gegevens bewaren we om de meting uit te kunnen voeren en aan de hand daarvan een rapportage te kunnen opstellen met de bevindingen. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden verwerkt in onze producten. Dit kunnen zowel gewone als bijzondere persoonsgegevens zijn. Bijzondere persoonsgegevens zijn in dit geval de gegevens die wat zeggen over je mentale gesteldheid. Deze bijzondere persoonsgegevens worden door ons bijvoorbeeld verwerkt in de producten van Reflact® Burn-out.

Wij verwerken de volgende gewone gegevens:

 • voornaam en achternaam;
 • geslacht;
 • telefoonnummer en e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • opleidingsniveau;
 • (rapportage)taal;
 • combinatie van de gekozen beelden en competenties in de meting (Reflact®);
 • datum waarop de meting is uitgestuurd, voltooid en zal verlopen.

Wij verwerken aanvullend aan bovenstaande gewone gegevens de volgende bijzondere gegevens als jij of je werkgever (voor jou) een Reflact® Burn-out product afneemt:

 • je gevoeligheid voor een burn-out;
 • welke burn-out typologie bij jou van toepassing is.

Onze HBM Professionals

Indien je één of meerdere opleidingen bij myHBMcenter hebt gevolgd en daarmee geaccrediteerd bent voor het gebruik van Reflact® als HBM Professional, dan maak je deel uit van ons HBM netwerk. We  verwerken jouw persoonsgegevens dan op twee manieren. Ten eerste heb je zelf de meting ingevuld, daarom verwerken wij jouw persoonsgegevens als deelnemer (zoals in de vorige paragraaf beschreven). Daarnaast maak je gebruik van ons beheerpaneel, koop je producten in, volg je supervisies en eventuele vervolgopleidingen en maak je (indien gewenst) gebruik van onze helpdesk, ACTornet, website en marketingmateriaal. We houden je ook op de hoogte van de laatste nieuwe ontwikkelingen, product updates en evenementen middels onze maandelijkse nieuwsbrief.

Voor deze doeleinden verwerken wij aanvullend ook de volgende persoonsgegevens:

 • persoonlijk relatienummer;
 • adresgegevens;
 • geboorteplaats;
 • organisatiegegevens;
 • gevolgde accreditaties en supervisies;
 • HBM certificaten;
 • ingekochte tikken;
 • door HBM uitgebrachte offertes;
 • facturatie- en betaalgegevens;

De grondslag voor de verwerking van zowel de gewone als bijzondere persoonsgegevens is jouw toestemming. Voor specifieke doeleinden/rapportages vragen wij afzonderlijke, expliciete toestemming. Als je het niet eens bent met het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kan je daar bezwaar tegen aantekenen (zie ook de paragraaf ‘Jouw rechten’).

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken we gebruik van beveiligde verbindingen ten behoeve van de veilige overdracht van jouw gegevens en communicatie. Voor meer details over beveiliging, zie ons my HBM Security document.

Verstrekking aan derden

Indien je de meting doet via je werkgever, dan ontvangen we jouw persoonsgegevens van deze werkgever. Na jouw akkoord, kunnen de resultaten van de meting gedeeld worden met je werkgever. Die gebruikt jouw gegevens om je binnen de organisatie tot je recht te laten komen op basis van de vastgestelde competenties. Dit gebeurt op grond van de uitvoering van de (arbeids)overeenkomst tussen jou en je werkgever. De (bijzondere) persoonsgegevens kunnen, na jouw toestemming, worden doorgegeven aan de arbodienst of bedrijfsarts. myHBMcenter of de arbodienst/bedrijfsarts kunnen jouw werkgever vervolgens informeren over (slechts) de praktische implicaties van jouw mentale gesteldheid. Verder verstrekken wij je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Bewaartermijnen

De Reflact® is uniek, omdat deze jouw onbewuste innerlijke patronen meet. Het kiezen van de beelden kan je maar één keer écht onbewust doen. Om betrouwbare en valide resultaten van de meting te garanderen, is het dus maar één keer mogelijk om als deelnemer deze beelden te kiezen. Het is wel mogelijk om vaker de competenties te kiezen, met tussenpozen van 3 jaren, omdat deze gaan over zichtbaar gedrag. Gedrag kan veranderen, dat is zelfs wenselijk wanneer jij met je eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling aan de slag gaat. Om deze redenen bewaren wij altijd jouw meting (gekozen beelden en competenties) in onze database. Je kunt via een digitaal beveiligd platform (genaamd myHBMpage) altijd je eigen gegevens inzien en beheren. Mocht je later nog eens met jouw meting en ontwikkeling aan de slag willen, of de meting bij een nieuwe werkgever opnieuw nodig hebben, dan kan je deze makkelijk op je persoonlijke pagina terugvinden. Wij kunnen je originele meting binnen de bewaartermijn ook terug vinden in onze database. De persoonsgegevens die wij verwerken voor jou als deelnemer bewaren wij gedurende 4 jaren. Als deze bewaartermijn is verstreken, krijg je middels een e-mail de optie om de bewaartermijn nog eens met 4 jaren te verlengen. Het voordeel hiervan is dat de meting ‘actief’ blijft en door jou en eventueel de betrokken HBM Professional in te zien is. Als je jouw persoonsgegevens na 4 jaren verwijderd wil hebben, dan koppelen wij deze los van je meting en versleutelen wij de gegevens. Met deze gepseudonimiseerde metingen doet myHBMcenter wetenschappelijk onderzoek naar het meetinstrument. myHBMcenter kan jouw persoonsgegevens dan niet meer zelf aan jouw meting koppelen en achterhalen dat het jouw meting betreft. Alleen jij kan later deze gegevens weer aan de meting koppelen, zodra je de meting weer nodig hebt. Wil je jouw persoonsgegevens definitief verwijderd hebben, dan kan je dit natuurlijk ook aangeven. Het nadeel hiervan is dat jouw meting dan niet meer terug gevonden kan worden als je hem later nog eens nodig hebt. Het is dan ook niet meer mogelijk om opnieuw een meting te doen, aangezien je de beelden dan niet meer onbewust kan kiezen.

Persoonsgegevens van onze HBM Professionals bewaren we zolang zij geaccrediteerd blijven, en na het beëindigen van het ACTorschap gedurende 2 jaren voor administratieve en financiële doeleinden.

Mocht je willen dat wij je gegevens eerder dan de bewaartermijn verwijderen, zie dan ook de paragraaf ‘Jouw rechten’.  Persoonsgegevens waar een wettelijke bewaartermijn voor geldt, verwijderen we op het moment dat deze bewaartermijn is verstreken. Wij zijn verplicht om wettelijke bewaartermijnen na te leven.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze werkwijze wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum onderaan en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze pagina.

Je hebt de volgende rechten waarvoor je bij ons een verzoek kunt indienen:

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • dataportabiliteit: een export krijgen van je persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat.

Let op dat wanneer je een verzoek indient, je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij kunnen om aanvullende gegevens vragen om je identiteit vast te stellen. Wij reageren binnen vier weken op jouw verzoek.

Klacht indienen

Als je een klacht hebt over het verwerken van persoonsgegevens, dan horen we dat graag. Wij hebben een zogeheten Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze persoon is interne toezichthouder en aanspreekpunt voor privacy en de verwerking van persoonsgegevens binnen onze organisatie. De contactgegevens van onze FG vind je hieronder. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, dit is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Functionaris Gegevensbescherming
Simone Dirven
@:
privacy@paradigma.nl
T: +31(0)85 – 0803709