Ga voor de beste oplossing voor beide partijen met

Mediation

Succesvol samenwerken bij verzuimbegeleiding en re-integratie betekent vooral het gesprek met elkaar blijven aangaan. Maar wat als de relatie verstoord is en het gesprek niet wil vlotten? Wat als de zienswijzen ver uit elkaar liggen? Wat als u het gevoel hebt dat u niet doordringt tot de ander? Of andersom? Dan kan er een conflict ontstaan. Soms hebben beide partijen behoefte aan een onafhankelijke gezamenlijke gesprekspartner. Eén gesprekspartner die juist niet direct spreekt over de inhoud van het conflict, maar vooral stuurt op het benoemen en bespreekbaar maken van knelpunten en achterliggende oorzaken. Want, pas als deze bekend zijn, kan er over een oplossing worden nagedacht.

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling tussen partijen. De mediator begeleidt het proces en helpt bij het vinden van een, voor beide partijen, aanvaardbare oplossing en is erop gericht om de dialoog weer op gang te brengen en houden. De kracht van mediation is dat de partijen zelf gaan beschikken over de oplossing voor hun conflict en dat deze oplossing dus ook door hen gedragen wordt. De mediator is daarbij ‘slechts’ een hulpmiddel. De mediator oordeelt niet, neemt geen beslissingen voor partijen, is onafhankelijk en objectief.

Wie voert de mediation uit?

Register mediators zijn speciaal opgeleid om gesprekken in conflictsituaties te begeleiden en faciliterend op te treden naar beide partijen. Aan een Register mediator worden door de Mediators federatie Nederland (MfN) kwaliteitseisen gesteld voordat hij of zij toe kan treden tot het register. Ook hebben register mediator de verplichting om de vaardigheden en kennis aantoonbaar te onderhouden.

Wanneer kan mediation worden ingezet?

Zoals aangegeven ondersteunt de mediator bij het vlottrekken van een verstoorde dialoog. Mediation hoeft dus niet pas ingezet te worden als de bedrijfsarts dat adviseert bij ziekte of verzuim. Sterker nog, juist voordat een conflictsituatie volledig uit de hand dreigt te lopen, heeft mediation een hoge kans van slagen. Van belang bij mediation is dat er geen dusdanige escalatie is dat overleg niet meer mogelijk is. Beide partijen moeten immers middels mediation een oplossing voor ‘hun’ conflict willen vinden, of ten minste hiervoor open staan.

Om een voorbeeld te geven van situaties waarin een mediation van toepassing kan zijn, geven wij enkele situaties:

  • Ziekmeldingen door conflict met werkgever/leidinggevende;
  • Onenigheid over re-integratie of uit te voeren werkzaamheden;
  • Onenigheid of ruzie op de werkvloer: het niet meer samen kunnen oplossen;
  • Stagnatie in het re-integratieproces zonder medische verklaring;
  • Vermoeden van of melding van pestgedrag.

Hoe verloopt het mediation traject?

Na aanmelding van een aanvraag ontvangt de werkgever allereerst een offerte. Mediation werkt op basis van uurtarief en de duur van een traject is volledig afhankelijk van de inzet van beide partijen bij het zoeken naar een oplossing.

Na ontvangst van de getekende offerte zal de mediator contact opnemen met beide partijen om uitleg te geven over het proces en te toetsen of de partijen op vrijwillige basis deelnemen.  Tijdens deze intake krijgt iedere partij de gelegenheid om zijn verhaal te vertellen en stelt de mediator vragen om tot de kern te komen van het probleem en mogelijke oplossingsrichtingen.

De intakegesprekken zijn onderdeel van de mediation en vallen daarom ook onder de geheimhouding zoals vastgelegd in de mediationovereenkomst. Na de intakegesprekken wordt er een gezamenlijk gesprek gepland. De locatie voor de gesprekken wordt in onderling overleg afgesproken. Voorwaarde is dat het een locatie is waar rustig en ongestoord gesproken kan worden met elkaar en dat de locatie niet als beladen wordt ervaren door één der partijen.

Voorafgaand aan een mediation wordt door alle partijen, ook de mediator, een mediationovereenkomst ondertekend. Hierin zijn de volgende punten opgenomen:

  • Inspanningsverplichting voor alle partijen: Alle betrokken partijen zullen zich inspannen om het conflict op te lossen
  • Op basis van vrijwilligheid: Deelname is niet verplicht, eenieder kan de mediation stoppen wanneer hij/zij geen vertrouwen meer in mediation heeft. Dit geldt overigens ook voor de mediator.
  • Geheimhouding: Tijdens en na het mediationproces geldt er een geheimhoudingsplicht voor alle partijen. Het is aan de partijen zelf om hier gehoor aan te geven. Er kan in de overeenkomst opgenomen worden met wie er bijvoorbeeld wel overlegd mag worden of wat de gevolgen zijn als de geheimhouding geschonden wordt. De mediator is tot geheimhouding verplicht op grond van de gedragsregels van het MfN, schending daarvan kan ernstige consequenties hebben voor de mediator.
  • Vertegenwoordiging: Zijn de partijen in de mediation ook beslissingsbevoegd om afspraken te maken indien aan de orde? Dit is vooral belangrijk bij zakelijke mediations.
  • Vastleggen van het resultaat: Moeten afspraken schriftelijk vastgelegd worden en zo ja, wie doet dat?

Contact opnemen