Reflact©: meten is weten

myHBMcenter is het thuis van de Reflact© tool. Reflact© is een slimme, innovatieve methodiek die op heldere, gedetailleerde wijze inzicht geeft in uw kwaliteiten.

Inzichten in vragen zoals:

  • Welke kwaliteiten bezit ik van nature en welke niet?
  • Benut ik al mijn kwaliteiten in mijn huidige functie?
  • Op welke manier neem ik beslissingen?
  • Hoe reageer ik onder druk?
  • Waarom reageer ik zo?

Meten is weten

In tegenstelling tot andere metingen combineert Reflact© tekst met beeld. Dit maakt het mogelijk om onderscheid te maken tussen natuurlijke en aangeleerde competenties. Bovendien is de meting in staat om innerlijke drijfveren van de persoon te meten. Op beelden reageren we namelijk impulsiever, zonder na te denken, terwijl teksten vooral op cognitief niveau binnenkomen. Juist deze combinatie van woorden en beelden maakt het uniek. Met Reflact© krijgt u inzicht in waarom we doen wat we doen.  In een zeer korte tijd krijgt u inzicht in uw kwaliteiten. Zowel de kwaliteiten die u heeft ontwikkeld omdat ze u iets opleverden, alswel de kwaliteiten die van nature meer bij u passen. De resultaten geven een goed beeld van uw (onbewuste) talenten, patronen en drijfveren. En draagt bij om deze beter te leren kennen en (h)erkennen.

Welke inzichten geeft Reflact©?

De combinatie van keuzes (beelden en teksten) geeft inzicht in de mate waarin zichtbaar gedrag congruent is aan de natuurlijke innerlijke drijfveren. Indien deze congruentie hoog is, dan houdt dit in dat iemand zich gedragsmatig heeft ontwikkeld op een manier die aansluit bij de natuurlijke talenten. Indien deze congruentie laag is, dan wijst dit op een hoge mate van aangeleerd gedrag dat zeer effectief kan zijn, maar onder druk kan leiden tot minder (werk)plezier en veel energie kan kosten. Door dit inzicht kan (begeleiding van) talentontwikkeling veel gerichter, sneller en effectiever plaatsvinden om deelnemers zo meer (werk)plezier en duurzame inzetbaarheid te geven.

Onderdelen Reflact©

Uw fundament

Een van de onderdelen uit het Reflact© rapport is de basishouding. Uw basishouding vormt zoals het woord al zegt de basis van de houding waarmee u in het leven staat. Het is een soort fundament onder al uw handelen. Zoals een fundament bedoeld is om iets te dragen is uw basishouding ook bedoeld om u te dragen. De basishouding in Reflact© bestaat uit twee pijlers.

Relatiepijler

De ene pijler, de relatiepijler, gaat over de manier waarop u zich kunt verhouden tot de mensen om u heen. Deze pijler bestaat uit uw actiegerichtheid en uw aanpassingsvermogen. Actiegerichtheid heeft betrekking op uw ‘ik sterkte’ en laat zien in hoeverre u de dingen vanuit eigen kracht doet. Aanpassingsvermogen verwijst naar de manier waarop u zich aanpast aan uw omgeving en anderen en gaat daarmee om de gerichtheid op de ander.

Als er een balans in deze pijler is, bent u in staat uzelf neer te zetten én de ander te zien.

Is er echter sprake van een disbalans, bijvoorbeeld wanneer u meer op de ander gericht bent dan dat u uzelf kunt ervaren, dan kan het zijn dat uw aanpassingsvermogen onder druk doorschiet naar pleasegedrag. U bent alleen maar bezig met of het goed gaat met de ander en cijfert uzelf voortdurend weg met de nodige negatieve gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan een verlies van eigenwaarde, een verhoogd gevoel van stress en daarmee een verstoorde energiebalans.

Inspiratiepijler

De andere pijler van de basishouding gaat over de wijze waarop u uw passie, datgene wat u drijft in het leven, vorm kunt geven. Dit noemen we de inspiratiepijler. Inspiratie gaat over wat u echt drijft, waarvoor komt u uit uw bed?  Aan de andere kant praten we over Vorm. Dit gaat over uw vermogen om dingen daadwerkelijk uit te voeren en concreet te maken. Maakt u zaken vanuit uzelf op tijd af of werkt u liever met een deadline?

Als uw fundament stabiel is, dan handelt u vanuit uw eigen motivatie. We noemen deze motivatie intrinsiek. Als uw fundament “uit balans” is, dan handelt u omdat u het idee hebt iets te moeten doen omdat de buitenwereld dit van u verlangt. Dit noemen we extrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie heeft geen duwtje nodig van uw omgeving, terwijl extrinsieke motivatie dat wél nodig heeft.

Sta bijvoorbeeld eens stil of uw motivatie echt uit uzelf komt, (intrinsiek dus en daarmee door uzelf geactiveerd), of dat u externe prikkels nodig hebt om tot ‘autonoom’ gedrag te komen (extrinsieke motivatie).

Kom meer te weten over Reflact©

Benieuwd naar uw eigen basishouding en hoe deze voor u uitwerkt in uw gedrag? Kom meer te weten over Reflact© en vraag de meting  niet alleen voor uzelf, maar voor uw gehele organisatie aan!